Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİ KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YÖNETİCİLER ARASINDA ALGILANIŞ

Görüntüleme Sayısı
: 51763 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Yıldırım TEMİR
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Yönetimi
Sağlık Ekonomisi
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİ KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN YÖNETİCİLER ARASINDA ALGILANIŞI

Ferhat SAYIM*

Yıldırım TEMİR**

ÖZET

Türkiye‘de son 10 yılda sağlık yönetimi alanında bir çok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerin belki de en büyüğü 2012 yılında uygulamaya geçen ve “Kamu Hastane Birlikleri“ Yasası olarak adlandırılan düzenlemedir. Düzenleme uygulamalar yönüyle henüz çok yenidir. Ancak bir çok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Teşkilat yöneticileri ve yetkiler içinde çok büyük değişiklikler yapılmıştır. Ani ve büyük çaplı değişiklikler sağlık çalışanları arasında endişelere sebep olabilmektedir. Yeni yasanın getirdiklerinin konuşulmayan ihtiyacı vardır. Tarafsız gözlemlere ihtiyaç görülmektedir. Alt düzenleme ve değişikliklerin de sağlık teşkilatının işleyişine etkileri görülmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin, sektörün baskın özellikleri ile de uyumu incelenmelidir.

Bu çalışmada, kısaca sağlık piyasasının özellikleri ve sağlıkta insan kaynakları yönetimine dair ayırıcı literatür bilgilere yer verilmiştir. Sonra, güncel düzenlemelere değinilmiştir. Sağlık Bakanlığının yönetim kademesinde yeni düzenleme incelenmektedir. “Kamu Hastane Birlikleri”nin yapısı incelenip, yaşanan değişiklikler ile mevcut ve olası yansımalarından bahsedilmektedir. Uygulamaya ilişkin ilk değerlendirmelerin ortaya konmasına çalışılmaktadır.  Yaşanan sorunların sistematik biçimde ortaya konmasına çalışılmaktadır. Sorunların tespiti için saha çalışması yürütülmüştür. Yerel ve merkez teşkilat yöneticileriyle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen sonuçlar sistematize edilmiştir. Çalışma ile düzenlemeye ilişkin geri dönüşler hedeflenmiştir. Bu geri dönüşlerin bilimsel bir çerçevede ele alınması da amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastaneleri, Hastane Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi

 

HEALTH ORGANIZATION HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. AND PERCEPTIONS OF DIRECTORS FOR THE REGULATIONS ABOUT NEW PUBLIC HOSPITAL ASSOCIATION

ABSTRACT

Turkey in the last 10 years, many regulations have been made in the field of health management. Perhaps the greatest of these regulations in 2012 passed to the application and the "Association of Public Hospitals" The law is called editing. Regulatory aspects of applications is still very new. However, the debate has brought a lot. Organization administrators and moderators and huge changes have been made in. Sudden and large-scale changes may cause concern among health care workers. The new law that imposed by the unspoken needs. There is a need for objective observations. Sub-editing and organization of the changes in the functioning of the health effects are observed. In addition to these regulations, consistent with the industry's dominant features should be examined.

In this study, the characteristics of the market brief health and the health of human resource management literature are given on the release. Then, the current arrangements are discussed. New regulation of the Ministry of Health in management positions are examined. "Public Hospital Associations" examined the structure, the current and potential impact with the changes observed are discussed. The first evaluation of the application is attempted to be set forth. Of the problems is attempted to be set out in a systematic way. Fieldwork was carried out for the detection of problems. Interviews were conducted with managers of local and central organization. The results obtained from these interviews have been systematized. Working with the regulatory returns were targeted. This return is also aimed at addressing a scientific framework.

Key Words:Public Hospitals, Human Resources Management, Health Administration, Hospital Administration,* Yrd.Doç.Dr., Yaloval Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, f_sayim@hotmail.com

** Dr.Bşhkm Yrd., Yalova Devlet Hastanesi, yildirimtemir@gmail.com

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [10] Sonraki [1]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!