Tavsiye Et. Yazdır

Kitap ve Patentler

-Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yazım Yöntemleri

-Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi

-Sağlık Yönetimi Alanında Araştırma ve Yazım Yöntemleri

-Ortadoğu ve Kuzey Afrika(MENA) Ülkelerinin Ekonomik Yapısı(11 Araştırmacı)

-Sağlık Piyasası ve Etik

-Denetim ve Mevzuat Açısından Kamu Hastanelerinde Faturalama Süreçleri

-Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Banka İşletmeciliği Mevzuatı

-Genel Muhasebe I-Yevmiye Boşluk Doldurmalı Muhasebe Öğretim Sistemi

-Banka Muhasebesi

-Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri(Güncellenmiş Seçkin Yayınevi Baskısı)

-Muhasebe Mesleği ve Etik

-Patent: Tasarımı, Prototibinin Üretilmesi, Teknik Resim İşlemleri Gerçekleştirilen Bir Sanayi Ürünü İçin Patent Süreçleri Yürütülmüş ve Patent Alımı Gerçekleşmiştir.

Tasarımı ve Prototip üretimi gerçekleştirilen yeni tip salmastra ve kartuşlu musluk kolu gerekli süreçlerden geçerek patent almıştır. Patent yeni salmastra ve kartuş kolunun yanısıra bu sistemlerin kullanıldığı bataryaları da kapsamaktadır. Tasarım ve projelendirmesi gerçekleştirilen ürünlerin prototipleri üretildikten sonra, teknik resim çizimleri Makine Ressamı Mehmet Ali KAPUCU tarafından, patente konu istemlerin teknik çevirileri Aksa Tercüme tarafından gerçekleştirildi. 2008 yılı sonunda başlatılan süreç ön inceleme, araştırma raporu düzenlenmesi ve yayın süreçlerinin tamamlamasının ardından patent belgesi aldı. Ön incelemesi ve tescil işlemleri Türk Patent Ofisince gerçekleştirilen ürünlerin araştırma raporu Avusturya Patent Ofisi tarafından hazırlandı. Çalışmanın proje, prototip vb. finansmanı otofinansman ile karşılanırken araştırma raporu ve patent masraflarının bir kısmı Tübitak tarafından karşılandı. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı                                         Başa Dön..

 Son on yılda meydana gelen ekonomik yapı değişimleri ve özellikle 2008’de başlayan krizin sonrasında çok konuşulan "Üretim Merkezlerindeki Güney Asya'ya Kaymalar", "Çin'in Afrika Ülkelerine Açılımı ve Kurduğu Ortaklıklar", "Türkiye'nin Ortadoğu Açılımları", "Türkiye'nin Afrika Ülkelerine Açılımı" gibi konular bölgeye ilişkin bu çalışmanın planlanmasında ana etmen olmuştur. Bu kitabın planlaması ve bölümlerin yazımına başlanması bölgedeki olaylar başlamadan yaklaşık dokuz ay öncesine dayanmaktadır. Bu yönüyle iyi bir hazırlık safhasından geçildiği ifade edilebilir. Son zamanlarda bölge ülkelerindeki gelişmeler kitabın planlamasının ve zamanlamasının yerindeliğini ortaya koymuştur.

Çalışmada yer alan her bölüm bize MENA bölgesinde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika-“Mena” kısaltması literatüre yerleşmiştir.) bugün yaşanmakta olan siyasi çalkantılar ve değişimin temellerine ilişkin ipucu vermektedir. Çalışmada, akademik bir bakış açısıyla bölge ülkelerinin içinde bulundukları iktisadi yapılar, objektif verilerle ve sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca, mevcut iktisadi durum, üretim faktörleri, vergi, finansal çerçeve ve kurumlar olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ortaya konarak çalışmanın kriz sonrası için bölgeye açılmayı düşünenlere rehber olmasına çalışılmıştır.

Tarihsel süreçte ve günümüzde yaşanan olaylar ortaya çıkarmıştır ki, krizler aynı zamanda büyük fırsatları içermektedir. Bu yönüyle krizlerle anılan ve dünyanın gündemine oturan bölgeye ilişkin bu çalışma hem zamanlama açısından hem de içerik açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın, lisans ve lisansüstü öğrencileri yanında genel okuyucu ve krizleri fırsat olarak değerlendirmek isteyen girişimci çevreler ile dış ilişkiler bürokrasisine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Ferhat SAYIM ve Hamdi GENÇ editörlüğünde hazırlanan, 11 bölümden oluşan 312 sayfalık kitabın basım ve dağıtımı MKM yayınları tarafından yapıldı.

Kitapta Giriş’in yanı sıra 11 ayrı bölüm yer aldı. Yazım teknik editörlüğü A.Arge ED.tarafından yapılan kitap kullanıcıların istifadesini kolaylaştırmak için tek kitap bütünlüğünde 220’nin üzerinde alt başlığın ve sayfa numaralarının yer aldığı fihristle basıldı. Konu sıralamasında bölüm ve yazarları aşağıdaki gibidir.

1-Mena Bölgesinde Uygulanan İktisat Politikalarını Belirleyen Faktörler
Doç.Dr. Hamdi GENÇ

2-Mena Bölgesinde Ekonomik Büyüme
Doç.Dr. Mehmet ADAK

3-Mena Bölgesinde Emek Piyasası Ve İstihdam Yapısı
Doç.Dr. Orhan KOÇAK-Doç.Dr.Ersin KAVİ

4-Mena Ülkelerinde Girişimcilik
Doç.Dr. Orhan KOÇAK-Doç.Dr.Ersin KAVİ

5-Mena Bölgesi Doğal Kaynakları
Yrd.Doç.Dr. İlyas SÖZEN

6-Mena Ülkelerinde Sağlık Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM

7-Mena Bölgesinde Turizm Sektörü-Turizm Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Faruk AKIN

8-Mena Bölgesinde Bankacılık Ve Finans Piyasası
Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM- Uzm.Yrd.Onur GÜMÜŞ

9-Mena Ülkelerinde Menkul Kıymet Borsaları
Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY

10-Mena Ülkelerinde Vergi Sistemi Ve Politikası
Yrd.Doç.Dr. İdris SARISOY

11-Mena Ülkelerinde Düzenleyici Reformlar
Prof.Dr.İstiklal Yaşar VURAL-Yrd.Doç.Dr. Sinan SARISOY

Sağlık Piyasası ve Etik                                                  Başa Dön..

 Bu kitap, ağırlıklı olarak kamusal hizmet ve kamu sektörü kaynaklı olarak tanımlanan sağlık piyasaları, sağlığın finansmanı, arz ve talep yapıları ile etik tanımlamaları ve etik sorunlar üzerinedir.

Birinci bölümde, sağlık hizmetinin özellikleri ekonomi literatürü çerçevesinde incelenmiştir. İkinci bölümde sağlık hizmetlerine ayrılan harcamaların yapısı, GSMH içindeki ve devlet bütçesi içindeki payları incelenmiştir. Sonrasında devletin sağlığın finansmanını üstlenme sebepleri kavramsal olarak ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde 'etik' kavramı tanımlamalarına yer verildikten sonra iş etiği kavramına ayrıca değinilmiştir. Temel etik yaklaşımlar ele alınmıştır. 'Tıbbi etik' ve 'deontoloji' kavramları ortaya konarak sağlık alanındaki etik konular özetlenmiştir. Sağlıkta etik kurullar konusuna değinilmiştir. Temel tıp etiği ilkelerine yer verilerek etik dışı alana girebilecek uygulamalar ana başlıklar altında sınıflandırılmaya çalışılmıştır.

Dördüncü bölümde, sağlık piyasalarının da içinde hareket ettiği piyasa kavramına değinerek tam rekabet piyasası ve piyasa ekonomisi olarak adlandırılan kavramların alt unsurları ve gereklilikleri ortaya konmuştur. Sağlık piyasasında arz ve talebi etkileyen unsurlara ilişkin açıklama ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Beşinci ve son bölümde ise, sağlık piyasalarındaki muhtemel etik sorunlar ile piyasa ekonomisi özelliklerini ilintilendirmeye yönelik bir analiz yapılmıştır.(Tanıtım Sayfasından)

Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yazım Yöntemleri                                       Başa Dön..        

Bu eserde, araştırmacıların ve özellikle yüksek lisans-doktora öğrencilerinin araştırma yöntemleri derslerini alırken ve tezlerini hazırlarken ihtiyaç duydukları alanlara yoğunlaşılmıştır. Eserde kullanılan uygulamaların hemen hepsi, tez ve proje hazırlık süreçlerinde yapılan ve gerçek hayattan alınan hatalar üzerine kurulmuştur. Uygulama ağırlıklı bir çalışma ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de lisansüstü eğitim trendi yükselmektedir. Bu eğitimde çok önemli bir aşama tez ya da proje hazırlama safhasıdır. Öğrencilerin ve araştırmacıların en çok zorlandığı noktalar ise kendi alanlarına uygun bir araştırma konusunun tespitinden sonra araştırma ve tez yazım süreçleri olmaktadır. Kitapta, tez ve proje danışmanı hocalarının öğrencileri en fazla uyarmak zorunda kaldıkları alanlara yönelinmeye çalışılmıştır. Bu şekilde, ders dönemini bitirip danışmanla çalışmaya başlayan öğrencinin yöntem bilgisi yönünden daha hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu durum sağlanabilirse, tez ve proje çalışmalarında içeriğin daha orijinal ve etkin hale nasıl getirileceği noktasına daha fazla odaklanılabilecektir. Ayrıca araştırmacıların raporlama ve diğer yazım süreçlerine hâkimiyetlerini arttırmaya yönelik önemli boyutta yazım pratikleri eklenmiştir. Anket hazırlama ve saha çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik örnekler verilmiştir.

Sağlık Yönetimi Alanında Araştırma ve Yazım Yöntemleri                 Başa Dön..
 Bu eserde, araştırmacıların ve özellikle yüksek lisans-doktora öğrencilerinin araştırma yöntemleri derslerini alırken ve tezlerini hazırlarken ihtiyaç duydukları alanlara yoğunlaşılmıştır. Eserde kullanılan uygulamaların tamamına yakını, sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi ile ilgilidir. Yanlış uygulamaların gösterildiği örnekler de bu alanla ilgili tez ve proje hazırlık süreçlerinde yapılan ve gerçek hayattan alınan hatalar üzerine kurulmuştur. Uygulama ağırlıklı bir çalışma ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de lisansüstü eğitim trendi yükselmektedir. Bu eğitimde çok önemli bir aşama tez ya da proje hazırlama safhasıdır. Öğrencilerin ve araştırmacıların en çok zorlandığı noktalar ise kendi alanlarına uygun bir araştırma konusunun tespitinden sonra araştırma ve tez yazım süreçleri olmaktadır. Kitapta, tez ve proje danışmanı hocalarının öğrencileri en fazla uyarmak zorunda kaldıkları alanlara yönelinmeye çalışılmıştır. Bu şekilde, ders dönemini bitirip danışmanla çalışmaya başlayan öğrencinin yöntem bilgisi yönünden daha hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu durum sağlanabilirse, tez ve proje çalışmalarında içeriğin daha orijinal ve etkin hale nasıl getirileceği noktasına daha fazla odaklanılabilecektir. Ayrıca araştırmacıların raporlama ve diğer yazım süreçlerine hakimiyetlerini arttırmaya yönelik önemli boyutta yazım pratikleri eklenmiştir. Anket hazırlama ve saha çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik örnekler  verilmiştir.

Denetim ve Mevzuat Açısından Kamu Hastanelerinde Faturalama Süreçleri          Başa Dön..
Bu kitapta, genel bütçe içerisindeki payı sürekli büyüyen sağlık harcamaları için kayıt altyapısını oluşturan hastane faturalama süreçleri ele alınmıştır. Faturalandırma işlemleri aynı zamanda gelir ve harcama denetimlerine de esas teşkil etmektedir. Hastanelerin ve döner sermaye paylarının yönetilmesinde de en büyük kaynak, faturalama süreçleri sonunda elde edilen gelir ile olmaktadır. Faturalama süreçlerinin düzgün işleyişi hem onaylanan meblağ bakımından hem gelirin elde edilme süresi bakımından önem arz etmektedir.

Bu kitap, alanla ilgili akademik çalışmaların arttırılması güdüsünün yanında bu çerçevede oluşabilecek ihtiyaçları da hedeflemektedir. Kitapta öncelikle denetim ile ilgili literatürde yer alan tanımlamalara değinilmektedir. Sonrasında fatura kavramına giriş yapılmakta ve faturalama süreçleri bir sistematik çerçevesinde ele alınmaktadır. Süreçlerde denetim boyutunun ön plana çıkarılmasına çalışılmakta, bu şekilde okuyucunun, olası hata noktalarına dikkatinin çekilmesi hedeflenmektedir. İlgili mevzuata kitabın boyutları elverdiğince yer verilmekte ve son bölümde ise faturalama süreçlerinde yaşanan sorunlar ve çözümde rol alabilecek öneriler sıralanmaya çalışılmaktadır.

Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Banka Muhasebesi                    Başa Dön..
Bu eser özellikle, Bankacılık mesleğine yeni başlayanlar ya da meslek içi eğitim alanlar ile Banka Muhasebesi dersi alan lisans ve önlisans öğrencileri için hazırlanmıştır. Temel muhasebe bilgisi üzerine banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde izlenen yöntem ve muhasebe hesap planını öğrenmek isteyenler bu kitaptan faydalanabilirler. Eserde temel alınan sistematik, bankaların en fazla yaptıkları işlerin gruplandırılarak bu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının gösterilmesi şeklindedir. Banka muhasebesi kitapları genellikle sadece mevduat bankaları için örnekler vermektedir. Kitapta farklı olarak ülkemizde de hızlı bir büyüme ve şubeleşme seviyesi yakalayan katılım bankaları çalışmaya dahil edilmiştir. Bir çok başlıkta mevduat ve katılım bankaları için örnekler ayrı ayrı verilmiştir. Böylece hem farklılıklar gösterilmiş hem de benzer işlemlerle konu pekiştirilmiş olmaktadır. Çalışmanın bu yönüyle, bir farklılık içermesi ve literatüre de bir katkı sunması amaçlanmıştır. Mesleğe yeni başlayan ya da meslek içi banka muhasebesi eğitimlerine katılan çalışanlar ile banka muhasebesi dersi alan öğrencilere ve ilgi duyan diğer herkese faydalı olması dileğiyle…

Mevduat ve Katılım Bankaları İçin Banka İşletmeciliği Mevzuatı           Başa Dön..
-Bu eser, genelde Finansal Kurumlar mevzuatına, özelde ise Bankacılık Mevzuatına hakim olmak isteyen kişiler ve meslek mensupları için hazırlanmıştır. 1999 ve 2000 yıllarında yaşadığımız krizler sonrası 2005 yılında çıkarılan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Sonrasında çıkarılan bir çok alt düzenleme Bankacılık Sektörünü ve bu sektörle ilintili diğer tüm finansal kurum türlerini de etkilemiştir. Bu yönüyle sadece bankalar kanununun şerhini içeren çalışmalardan başka konu bazlı alt düzenlemeleri de içeren bir çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.   

Konu bazlı bu çalışmanın içeriğine ilişkinplanlamada Kamu Gözetim Kurulunun öncelik verdiği konular yol gösterici olmuştur. Eserin hazırlanmasında 2013 yılında Kamu Gözetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetçiler için öngörülen müfredat dikkate alınmıştır. Çalışmada ele alınan konular istenen bu müfredat sıralamasında ve formatında düzenlenmiştir.     

Çalışma Bağımsız Denetçi olmakisteyenlerin yanı sıra Bankacılık Konusunda eğitim almak isteyenlere ve alanla ilgili Üniversite ve Lisansüstü eğitim alanlara da hitap etmektedir. Çalışma Bankacılık Mevzuatı üst başlığında, Bankalar Kanunun  1-5, 15-19, 21-33, 36-57, 60-64, 77-78. Maddeleri ve bu maddelere ilişkin ikincil mevzuatı da ortaya koymaktadır. Konuları itibariyle banka genel müdürlük elemanlarını ve yöneticilerini de yakından ilgilendiren mevzuata değinilmektedir. Eser hem mevduat ve katılım bankaları  için hem de ilintili finansal kuruluşlar için yasal düzenlemeleri ele almaktadır.     
Çalışmanın Bankalarda Bağımsız Denetim faaliyeti yürütecek denetçilere, hem muhasebe denetimlerinde hem de uygunluk denetimlerinde veraporlamasında kaynaklık teşkil edeceği değerlendirilebilir. Çalışmanın kullanıcılarına raporlama dışındaki faaliyetlerinde de kaynaklık etmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2. Bölümden itibaren bölüm sonu sorularına yer verilmiş ve 200 civarında test sorusu hazırlanmıştır. Çalışmanın Bağımsız Denetçi Adayları, Yüksek Lisans ve Doktora Dahil Üniversite Öğrencileri ile Banka Personeli için hayırlı olmasını ve çalışmalarına katkı sağlamasını dileriz.  

Genel Muhasebe - Yevmiye Boşluk Doldurmalı Muhasebe Öğretim Sistemi        Başa Dön..
 Muhasebe öğretimine ilişkin araştırmamız sırasında öğrencilerin örnek çözerken önemli bir zaman kaybına uğradığı tespit edilmiştir. Şöyle ki uygulama için öğrencinin defter tutması gerekmektedir. Örnekler öncelikle sınıfta toplu olarak okunmakta defterlere kayıt edilmekte, sonra öğrencilerin yevmiye şablonu, büyük defter şablonu, ya da mizan, bilanço şablonu vb. hazırlayarak soruyu çözmesi beklenmektedir. Basit bir örnek çözümünde dahi 15-20 dakikayı bulabilen bir çözüm süresi kaçınılmaz olabilmektedir. Eğer bütün öğrenciler takip edebilsin kopmasın derseniz yanlışları düzetmek, ara kontrolleri yapmak, bazı ara açıklamalar yapmak vb. bu süre çok daha uzamaktadır. Ayrıca örnek çözümleri için defter tutmak zorunda kalan öğrenci için vazgeçilmez ders materyali defter olmakta, dolayısıyla muhasebe kitabı kullanmamakta, kitabı alsa dahi toplu bir ders materyali için konu anlatımlarını da defterine yazmak ihtiyacı duymaktadır. Bu durum ders anlatımı sırasında zaman kaybına yol açan dolayısıyla uygulama süresini kısaltan önemli bir noktadır. Bu duruma “Öğrencinin minimum metin yazması maksimum problem çözmesi” hedefiyle bir çözüm aranmıştır. Bu alana yoğunlaşılmış, Araştırmacımız “Yevmiye boşluk doldurmalı muhasebe öğretim sistemi” adını verdiği bir sistem ve kitap geliştirmiştir. Bu sistemle hazırlanan kitapla öğrencinin kitaptan ayrı bir defter tutmasının engellenmesi hedeflenmiştir. Bu sisteme göre öğrencinin not alması gereken her şeyin kitapta olması gerekmekte, çözmesi istenen örnekler ve uygulamalar da kitapta yer almaktadır.
Bu sisteme göre hazırlanan bu kitapta klasik kitaplardan farklı olarak; tamamen çözülmüş bir iki örneğin ardından, çözülmemiş ancak öğrencilerin yazabileceği alanlar boş bırakılmış olan sorular bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlarda şablonlar hazırlanmış durumdadır. Öğrenciden sadece soruya göre hazırlanmış şablonlarda ilgili boşlukları doldurması beklenmektedir. Bu şekilde öğrenci soruyu yazmakla vakit kaybetmemekte, şablonu hazırlamakla uğraşmamakta sadece sorunun çözümüne odaklanmaktadır. Ayrıca konuların deftere yazılması, örneklerin doğru aktarılması için tekrarların yapılması vb. bir çok unsura da gerek kalmadığı için çok önemli miktarda zaman kazanılmaktadır. Bu sürenin tamamı kitaptaki çeşitli soruları çözmekle değerlendirilmektedir. Öğrenci bir soru için dakikalarca metin yazmak şekiller çizmek zorunda kalmaktan kurtulmakta sadece soruyu okuyup gerekli açıklamaları dinledikten sonra bulmaca çözer gibi ilgili boşluklara hangi hesapların ve hangi bakiyelerin geleceği konusuna yoğunlaşmakta ve çok daha az yorularak çok daha fazla örnek çözmektedir.
Bu sisteme göre hazırlanmış kitapta benzer avantajlar hoca için de geçerlidir. Hoca kitabı ayrı bir versiyon olarak basılmakta, hocanın kitabında öğrenci kitabındaki boşluklar dolu olmaktadır, çözüm zaten önünde olmaktadır. Hoca gerekiyorsa kendi kitabından çözümü gözden geçirmektedir. Öğrencilerin tümünün önünde olan ve defter olarak ta kullanılan aynı şablondaki tek bir kaynağın vermiş olduğu rahatlıkla her şeyi tahtaya yazmak zorunda kalmadan çok daha fazla zaman kazanmakta, soruyu okuyup gerekli açıklamaları yaptıktan sonra verdiği süre içerisinde öğrencilerin arasında dolaşarak çözümleri çok daha kolay kontrol edebilmektedir. Kitaba baktığında bütün şablon ortak olduğu için öğrencinin yaptığı yanlışları çok daha kısa sürede görebilmekte ve bir bulmacaya müdahale eder gibi gerekli açıklamayı yapabilmektedir. Hoca da birim zamanda çok daha az yorularak çok daha fazla örnek çözebilmektedir. Birim soru için çok daha az tahta kullanarak çok daha fazla soru çözebilmektedir.

Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri          Başa Dön..
Kitapta teorik bilgiye öz olarak yer verilirken, konuların anlaşılması için bol uygulama ve örneklere yer verilmiştir. Tez hazırlayan öğrencilerin en fazla hata yapıp uyarıldıkları konulara öncelik verilerek, tez-proje aşamasına geçen öğrencinin yöntem bilgisi yönünden daha hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Tez-proje yazımında yapılan yanlışlara ilişkin verilen 53 örnek metin, yazarın tez-proje danışmanlığını yürüttüğü öğrencilerinin çalışmalarını hazırlarken yaptıkları hatalardır. Araştırma yöntemleri derslerinde daha çok pratik yapılabilmesi amacıyla, kitapta okuyucunun doldurması için bırakılmış 80'den fazla tablo ya da uygulama kutucuğu bulunmaktadır. Ayrıca kitabın son kısmında, tez-proje öğrencilerinin hazırladıkları çalışmaları teslim etmeden önce teste tabi tutabilecekleri, 28 maddeden oluşan kontrol tablosu (check-list) bulunmaktadır.
Saha çalışmaları ile ilgili olarak; 64 soru içeren iki anketin soru metinlerinin oluşturulması aşamaları ve yapılan yanlışlar açıklamalı olarak gösterilmiş, düzeltme yolları anlatılmıştır. Görüşmeye dayalı formla veri toplamak için ayrı bir örnek uygulamaya da yer verilmiştir.
Konu Başlıkları
Araştırma Konusunun Tespiti
Kaynak Tarama
Kaynakları Okuma Süreci ve Okuma Stratejileri
Yazmaya Geçiş
Yazı Türleri – Yazım Pratikleri
Tez – Proje – Araştırma Raporları İçin Süreçler
Dipnot ve Alıntılar, Dipnot – Kaynakça – Sayfa Yapısı vb. Ayarlar
Sayımlı Yüzdesel Kanaat Ölçüm
Başlıklarla İlgili Genel Kurallar
Yazım Yanlışları–Örnek ve Alıştırmalar
Yazım Süreci–Kurgu–Paragraflar ve İçerik Hakkında
Dikkat Edilmeyen Hususlar
Giriş Kısmının Yazılması
Araştırmanın Sonu
Çalışmanın Boyutları
Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi
Değerlendirme, Sunum
Çalışmanın Teslimi, Saha Çalışmaları
Tez–Proje Kontrol Tablosu

Muhasebe Mesleği ve Etik            Başa Dön..
Yaşamı düzenleyen kuralların bir kolu olan etik kurallar, muhasebe mesleğinde devlete ve diğer ilgililere doğru, tarafsız, güvenilir objektif bilgiler sunma görevi nedeniyle daha da önemli bir konu haline gelmektedir. Elinizdeki bu kitapta, muhasebe mesleği, muhasebe hizmetlerinin kapsamı, etik ve iş etiği kavramları literatürdeki yeri ile ortaya konmaktadır. Sonrasında muhasebe mesleğinde ve meslek mensupları arasındaki etik algısı ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Son bölümde, bir ilimizde faaliyette bulunan meslek mensuplarıyla yapılan görüşmeler, etik konusundaki düşünceleri ve meslek etiği konusundaki bakış açıları ele alınmıştır. Eserin okuyucuya faydalı olması dileğiyle..

Bankalarda Kredi Karşılıkları Sistemi ve Vergisel İncelemesi                Başa Dön..
Bu kitabın amacı bankacılık sektöründe kredi karşılıkları sistemini ve bu sistemin vergi karşısındaki durumunu ortaya koymaktır.
Birinci bölümde, karşılıkların ayrılma gerekçesi olan risk kavramı ve teorik bazda karşılık kavramı ile kredi karşılıkları incelenmiştir.
İkinci bölümde kredi karşılıkları konusunda düzenlemelerin dünya örneklerine Dünya Bankasının bir çalışması çerçevesinde göz atılmıştır. Aynı kriterlerde Türkiye’deki durum ortaya konmuştur. On ülke ayrı ayrı incelenmiştir.
Üçüncü bölümde kredi karşılıkları, Türk hukuk sistemindeki yeriyle ele alındıktan sonra mevzuattaki son haliyle karşılık ayırmanın usul ve esasları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca uzun bir hazırlık sürecinden sonra Haziran 2004’te yayınlanan ve Basel II olarak adlandırılan Yeni Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı’nın kredi karşılığı mevzuatına muhtemel etkisine değinilmiştir.
Dördüncü ve son bölümde ise kredi karşılıklarının algılanışı, yedek akçe ve kısaca değerleme, tüm karşılıkların vergi matrahlarından indirilmesi ile kredi karşılıklarının matrah indirimindeki durumu işlenmiştir.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!