Tavsiye Et. Yazdır

Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

Danışmanlık - İş Süreçleri Analizi

Kalite anlayışının yaygınlaştığı günümüzde, yapılan işlerin uygunluğunun ve kalitesinin güncel olarak denetlenmesi gerekmektedir. Ancak gerek kalite standartlarının oluşturulmasında gerekse de denetim imkanlarının geliştirilmesinde yapılan işin safhalarının belirlenmesi önem arzetmektedir. Kurum ve yöneticiler ancak analiz edebildikleri süreçlerde iyileştirmede bulunabilirler. Kurum ve yöneticilerin henüz analiz edemediği, yani sebep sonuç zincirinin halkalarını yeterince tespit edemediği işlerde aksama noktalarını tespit edip doğru müdahelelerde bulunma şansı oldukça azalacaktır. Bu tür durumlarda ya yanlış müdahelelerle yeni sorunlara yol açacak ya da işleyen sistemi tümden değiştirmeyi denemek suretiyle maddi kaynak ve zaman maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaklardır. Üstelik yeni sisteme geçiş sürecinin acemilikleri ve sıkıntılarını yaşadıktan sonra rahatsız olup kaldırdığı eski süreç ya da tasfiye ettiği elemandaki sorunların aynı şekliyle ya da farklı boyutlarda, yeni sistem ve elemanlarda da ortaya çıktığını göreceklerdir. Kurumlarımız, iş süreçlerinin analizinde dışarıdan bakan bir göze ihtiyacı olduğunu düşünürlerse referaslı uzman ve akademisyenler, detayları görme konusunda bu kurumlara destek verebilirler.<>

 

Danışmanlık-Finansal Yönetim

Kurumlarımız giderek büyüyen iş hacmi ile finansal büyüklük ve çeşitlenme arasındaki bağlantıları kurmakta zorluk çekmekteler. Özel kuruluşlarımız yatırımlarını yaparken çoğunlukla yatırımın karlılık beklentisine yönelik analizleri yapmakta, ancak yatırımın finansmanını kısa-orta ve uzun vadede nasıl sağlayacaklarına dair yeterli analiz ve plan konusunda yetersiz kalabilmektedirler. Kamu kurumları şimdiye kadar pek te ilgilenmedikleri finansal yönetimle, bu konunun performans göstergeleri arasına girmesiyle ilgilenmeye başlamışlardır. Kamu kurumu yöneticilerinin performansının ölçülmesinde ve kurum döner sermaye paylarının hesaplanmasında, başarılı bir finansal yönetim giderek daha önemli hale gelmektedir. Referanslı uzman ve akademisyenler, kurum bütçelerin oluşturulmasında, gelir-gider dengelerinin tutturulmasında, karşılaştırma analizlerinin yapılmasında, maliyet kontrol operasyonlarında, finansal yönetim sonuçlarının raporlanmasında ve kurum yöneticileri tarafından izlenebilir forma dönüştürülmesinde kurumlara destek sunabilirler.<>

 

Yönetim Danışmanlığı

Günümüz yönetim anlayışı uzmanlığa dayalı olarak yürütülmektedir. Yönetim sürecinde ortaya çıkan çok çeşitli sorunlar ve müdahale yöntemleri, yeni planlanan yatırımların fizibilite çalışmaları, değişen ve çeşitlenen mevzuata ters düşmeden yönetim ihtiyacı gibi bir çok faktör yöneticinin karar almasını güçleştirmektedir. Doğru ve hızlı karar almak isteyen yöneticiler bir yandan kurum içi sorumluluk paylaşımı yoluyla istişare mekanizmasını işletmektedir. Diğer yandan ise kurum ve personel uzmanlığı dışında kalan alanlar için danışmanlık hizmeti almaktadırlar. İncelenen birçok kurumda da gerek karar alma süreçlerinde gerekse bazı yazışmalarda danışmanlık ihtiyacı gözlemlenmektedir. Kurumlarımızın gerek yatırım, gerekse de idari ve mali işlere ilişkin mevzuat ve usullerle ilgili sorunlarında bürokratik ve akademik camiadaki partnerlerle işbirliği yapması kurumlarımız açısından birtakım kazanımların doğmasını sağlayabilecektir. <>

 

Denetim

Günümüz yönetim anlayışında yerini giderek daha fazla alan iç denetim birimleri hem özel hem de kamu kurumları içinde yaygınlaşmaktadır. Bu birimler vasıtasıyla; Kurumda risk analizleri yapılarak riskli alanlar belirlenmektedir. Risklerin minimize edilmesine yönelik operasyonlar önerilmektedir. Riskli alanların gözlenmesi ve raporlaştırılmasında sürekliliğin sağlanması da bu birimin görevleri arasındadır. Özellikle büyük bütçeli ve personel yoğunluğu olan kuruluşlarda bu birimin oluşturulup işlerliğinin güncel işletme ve analiz teknikleriyle sağlanması önem arz etmektedir. Mevzuatı gereği bu tür bir iç denetim birimi kuramamış ya da nitelikli eleman sıkıntısı çeken kamu ya da özel işletmelerin yöneticileri tedirginlik içindedir. Denetim bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumun iç denetim mekanizması olsa dahi dış denetim de belli periyotlarla ihtiyaç halini almaktadır. Deneyimli uzman ve akademisyenler kurumlarımızın denetim ihtiyaçlarını, belge denetimileri, müşahedeli denetimler ve oluşturdukları rapor formatları vasıtasıyla yerine getirerek kurumlarımıza raporlayabilecektir. Bazı denetim tür ve rapor başlıklarını menü alt linklerinde bulabilirsiniz.<>

Mali Denetim

İşlem miktarı ve işlem hacmi yönünden büyüyen özel ve kamu kurumları mali yönden çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Gerek harcama kalemlerinin mevzuata uygun gider belgelerine bağlanması, gerek muhasebeleştirilmesi, gerekse de yerindelikleri, denetime ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca kurumdaki gelir oluşturan mekanizmalar ve gelir tahakkuk birimlerinin çalışmaları da mali denetim kapsamında ele alınabilir. Referanslı uzman ve akademisyenler özellikle ana maliyet kalemleri olmak üzere, hem verimliliğe yönelik hem de riskli alanların kontrolune yönelik denetim faaliyetleri üstlenebilmektedir. Bu şekilde, ortaya çıkan raporlar yoluyla birimlere gerekli uyarıların yapılmasının yanısıra sisteme ilişkin risk analizleri ve çözüm önerilerini de ifade etme imkanı oluşacaktır.<>  

 

 

Eğitim Planlaması

Özellikle sağlık ve benzeri hizmet sektörleri günümüzde sık mevzuat değişikliklerinin yaşandığı bir alan halini almıştır. Hızlı değişen kurallar bunları uygulamak ve denetlemekle görevli personelin sürece ayak uydurmasını güçleştirmektedir. Personelin özellikle denetçi kadrolar ve uygulamacı kadrolar tarafından eğitilmesi önem taşımaktadır. Ancak eğitim almak kadar önemli olan bir başka husus eğitim planlamasıdır. Yoğun çalışma temposu içerisinde kısıtlı zaman ve bütçenin en iyi şekilde değerlendirilmesi için eğitime ayrılacak zaman ve konuların ihtiyaçlara paralel olarak ele alınması gerekmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının ve zamanının tespiti eğitim planlamasını gerektirmektedir. Kurumlarımızda eğitim ihtiyaçlarının objektif ölçütler ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde tespiti ile fayda maliyet analizi çerçevesinde uygulamaya alınması için profesyonellerce desteklenmiş planlamalara ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmelidir.  

<>

Danışmanlık / Dış Alım-Outsourcing

Özellikle hizmet sunumlarında yaşanan değişim ve gelişim bir takım yeniliklerin oluşumuna neden olmaktadır. Kurumlarımızın çok karmaşık bir yapıya sahip olması, hizmetin kaliteli sunulması gerekliliği, hizmet sunucuları arasındaki rekabet, artan maliyet baskısı, teknolojinin sürekli yenilenmesi ve hizmeti alanların beklentilerinde yaşanan değişim, sunulan sağlık hizmetlerini ve hizmetlerin yönetiminin önemini her geçen gün artırmaktadır.

Kurumlarımızda özellikle; yemekhane, temizlik, güvenlik, bilgi yönetim sistemleri alanında dış kaynak kullanımı yapılmaktadır. Ancak bu çeşitlilik giderek artmaktadır. Değişen ulusal ve sektörel politikaların da etkisi ile kurumlarımızda arge ve benzeri departmanlar da devreye alınmaktadır.

Artan çeşitlilik örneği olmayan ya da çok az olan hizmet alımlarını ve danışmanlık alımlarını gündeme getirmektedir. Kurumlarımız bu süreçte ihtiyaçların tespiti, teknik şartname oluşturma ve firma seçimi gibi konular kurum yöneticileri ve satınalma departmanlarını zorlamaktadır. Bu konularda kurumlarımız adına teknik şartnamelerin gözden geçirilmesi, revize edilmesi, firma değerlendirmelerinde bulunulması ya da objektif kriterlerin tespit edilmesi noktasında referansalı uzman ve akademisyenler kurumlara yardım sunabilmektedir..  <>

Danışmanlık/Satınalma Süreci

Satınalma süreci çeşitli hazırlık safhalarını, birimler arası koordinasyonu, mevzuat araştırmasını, evrak tanzimini, piyasa araştırmalarını, pazarlık ve sözleşme safhalarını, denetim ve yaptırım uygulama gibi bir çok süreci içermektedir. Bu süreçlerin yetkinlikle ve sabırla sürdürülmesi için kurumlarımızın bazı durumlarda dışarıdan bakan bir göze ve değerlendirmelere ihtiyaç duyduğu ifade edilebilir. Portalımız satınalma departmanı ile ilgili birtakım alt başlıklar belirlemiştir. >Satınalma Mevzuatı, >Süreç Yönetimi ve >Teknik Şartname Oluşturma. Satınalma mevzuatı ve süreç yönetimi birbiri ile çok yakından ilgili olmakla birlikte süreci yönetecek kişilerin birtakım tecrübeleri gözardı ederek mevzuatı yorumlamaya kalkması bazı tıkanıklıklara yol açabilir. Tersi durum ise yasal sıkıntılara yol açabilecektir. Kurumlarımızın mevzuat ve sürecin takibinde ihtiyaç duydukları anlarda danışabilecekleri uzmanların bulunması yönetim sistemi açısından bir  kazanımdır.<>

 

Danışmanlık - Teknik Şartname Oluşturma

Kurumlarımız için gerek satınalmalar, gerekse diğer kurumlarla yapacakları bakım ve benzeri anlaşmalar öncesinde hazırlık safhası öngörülmüştür. Satınalma operasyonlarının başarısında, doğru ürün ve hizmetin seçilmesinde, firmaların ve kullanıcı personelin bilinçlendirilmesinde ve denetlenmesinde, çıkabilecek aksaklıkların tahmin edilmesi surtiyle risk analizlerinin yapılmasında bu hazırlık süreci önemlidir. Bize göre bu hazırlık sürecinin kalitesini gösteren önemli unsurlardan bir tanesi ortaya çıkan teknik şartname metnidir. Bu metin hastane için hem bir koz hemde kendini eleveren bir zaaftır. Ortaya çıkarılacak metnin kalitesi aynı zamanda personelin, alınacak mal ya da hizmet hakkında bilinçlenmesini sağlayarak mal ya da hizmetin kullanım imkanlarını arttıracaktır. Uzman ve Akademisyenler edindikleri tecrübeler ve konu ile ilgili veritabanları ile kurumların teknik şartname hazırlıklarını daha profesyonel olarak yapmalarına destek verebilirler.<>

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!