Yazdır

Başlık
Finans Piyasasında Katılım Bankacılığı Ve Uygulamalarının Krizlere Karşı Duyarlılığı
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Adem KÖSE
Araştırma/Proje Türü
Teorik Çerçeve ve Literatür Araştırması
Lisansüstü Dönem Çalışması

Konusu

Araştırmanın Künyesi

Bu çalışmada Katılım Bankacılığı ve uygulamalarının küresel ekonomik krizlere karşı duyarlılığı ele alınmıştır. Katılım Bankacılığının küresel ekonomik krizlere karşı verdiği tepkiler Mevduat Bankaları ile karşılaştırılmış, tüm dünyada son yıllarda yükselen bir değer olan Katılım Bankacılığının küresel ekonomik krizlerden daha az etkilendiği ortaya koyulmuştur. 

İçerik ve Bulgular

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ VE BULGULAR

1       Giriş. 1

2       Finansal Piyasalar ve Bankacılık Sektörü.. 2

2.1      Bankacılığın Tarihsel Gelişimi2

2.2      Türk Bankacılığının Tarihsel Gelişimi3

2.2.1    Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1847 – 1923). 3

2.2.2    Ulusal Bankalar Dönemi (1923 – 1933). 4

2.2.3    Kamu Bankaları Dönemi (1933 –1945). 5

2.2.4    Özel Bankalar Dönemi (1945 – 1960). 6

2.2.5    Planlı Dönem (1960 – 1980). 6

2.2.6    Serbestleşme ve Dışa Açılma Dönemi (1980 – 2002). 7

2.2.7    Yeniden Yapılandırma Dönemi (2002 – 2007). 7

3       Bankacılık Sektöründe Katılım Bankacılığı ve Uygulamaları. 9

3.1      Katılım Bankacılığı9

3.1.1    Katılım Bankacılığının Tarihi9

3.1.2    Katılım Bankacılığının Kurulma Amaçları10

3.1.3    İlahiyatçıların Faize Bakışı11

3.2      Mevduat Bankacılığı ile Katılım Bankacılığı arasındaki Farklar. 14

3.3      Katılım Bankacılığının Kullandığı Temel Yöntemler. 15

3.3.1    Fon Toplama Yöntemleri15

3.3.2    Fon Kullandırma Yöntemleri16

3.3.3    Katılım Bankaları İle Bankaların Hizmetleri ve Diğer Yönlerden Karşılaştırılması24

3.4      Türk Katılım Bankalarına Genel Bakış. 27

4       Finansal Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Bankacılık Sektörüne Etkileri. 33

4.1      Finansal Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri34

4.1.1    Aşırı Borçlanma. 34

4.1.2    Uluslararası Sermaye Hareketleri34

4.1.3    Enflasyon.. 35

4.1.4    Döviz Kuru Politikası36

4.2      Finansal Kriz türleri37

4.2.1    Para Krizleri37

4.2.2    Bankacılık Krizleri39

4.2.3    Dış Borç Krizleri46

4.2.4    Sistemik Krizler. 47

5       Katılım Bankaları Finansal Kriz Etkileşimi. 48

5.1      Katılım Bankacılığının Küresel Krizlere bakışı48

5.2      Bankacılığın Karşılaştığı Genel Riskler. 51

5.2.1    Faiz Oranı Riski54

5.2.2    Kur Riski55

5.2.3    Menkul Kıymet Fiyat Riski56

5.2.4    Kredi Riski57

5.2.5    Likidite Risk. 58

5.2.6    Operasyon Riski59

5.3      Katılım Banklarında Finansal Krizin Etkileri60

6        Dünya ve Türkiye’de Katılım(Islamıc) Bankacılığa İlişkin Ekonomik Veriler. 63

6.1      Dünyada Katılım(İslamic) Bankaları Mevduat Bankaları Karşılaştırılmasına İlişkin Veriler  64

6.1.1    Katılım Bankalarının İşlem Türleri Bazında Kriz Duyarlılığı67

6.1.2    Finansal Krizler Sonrasında Bankaların Performansları72

6.2      Türkiye’de Katılım(İslamic) Bankaları Mevduat Bankaları Karşılaştırılmasına İlişkin Veriler  73

6.2.1    2013 Sonu İtibariyle Katılım Bankaları ve Bankacılık Sektörünün Başlıca Finansal Büyüklükleri76

6.2.2    2013 Sonu İtibariyle Katılım Bankalarımızın Sektördeki Payı78

6.2.3    2013 Üçüncü Çeyrek İtibariyle Katılım Bankalarının Başlıca Finansal Büyüklükleri79

6.3      Faizsiz Bankacılık-Kriz Etkileşimine İlişkin Genel Değerlendirme. 81

6.3.1    Katılım Bankacılığını Küresel Finansal Krizlerden Kurtaran Faktörler. 82

7       Sonuç.. 87

8       Kaynaklar. 90

9       Özgeçmiş. 97

 

Sonuç

 

Bu araştırmanın ana amacı Katılım Banklarının finansal krizlere karşı duyarlılığını araştırmak ve bu krizlere verdiği tepkileri ele almaktır. Araştırmanın teorik kısmında finansal piyasalar ve bankacılık sektörü incelenmiştir. Bu kısım bankacılığın tarihsel gelişimi ve Türk Bankacılığının tarihsel gelişim olarak sınıflandırılmıştır. Türk Bankacılığının tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Ulusal Bankalar dönemi, Kamu Bankaları dönemi, Özel Bankalar dönemi, Planlı dönem, serbestleşme ve dışa açılma dönemi ve yeniden yapılandırma dönemi olarak incelenmiştir.

Sonraki kısımda Katılım Bankacılığı ve uygulamalarına genel bakış yapılmış, Katılım Bankacılığı tarih, kurulma amaçları ve islam hukuku ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Mevduat Bankacılığı ile Katılım Bankacılığı arasındaki farklar gözlemlenmiş. Katılım Bankacılığını kullandığı fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri açıklanmıştır.

Türk Katılım Bankacılığına genel bakış yapıldığında 1980 yılında Özel Finans Kuruluşları olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye’deki Katılım Bankalarının tam anlamı ile islami bankacılık olarak nitelendirmek mümkün olmaz.  Türk Katılım Bankacıları Türkiye’nin hukuki ve ekonomik anlayışı İslami Bankacılık anlayışından farklı olmasına rağmen sisteme ters düşmemek ve yasalar çerçevesinde faizi fon toplama ve kullandırma faaliyetlerini saf dışı tutarak, neredeyse bütün bankacılık faaliyetlerini yerine getirmektedirler. 2008 krizinde sonra Türkiye’deki Katılım Bankaları büyümesi hız kesmemiş şube sayılarındaki büyüme oranlarında %21’lere varan, personel sayılarındaki büyüme oranlarında %20’lere varan, Toplam varlıklardaki büyüme oranlarında %30’lara varan yıllık büyümeler görülmüştür. Diğer bankacılık rakamlarında da büyüme olmasına rağmen Katılım Bankalarının rakamlarındaki çok daha büyük yükseliş sonrasında Katılım Bankacılığının sektör içindeki payında büyüme olmuştur.

Finansal krizlerin ortaya çıkış sebeplerine bakıldığında ülkelerin uyguladığı aşırı borçlanma, uluslararası sermaye hareketleri, enflasyon ve döviz kuru politikalarının çok büyük etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca finansal piyasaların aktif yapısındaki bozukluklar, kredibilitesi düşmüş menkul kıymetler ve türev ürünler sektörde hem balon diye tabir edilen riskli büyümelere hem de ani dalgalanmalara ve krizlere kapı aralamaktadır.

Finansal krizler kurum bazında sistemik ve sistemik olmayan diye temel ayrıma tabi tutulsa da bütün dünya ekonomisi ele alındığında farklı isimlerle de anılabilmektedir. Çalışmanın esas konusu olan bankacılık krizleri mercek altına aldığında, krizlerin ortaya çıkışında tek bir nedende ziyade birden çok nedenin varlığı görülmektedir. Bu nedenlerin başlıcaları sıralanacak olursa makroekonomik durum, izlenilen finansal serbestleşme politikaları, kredi hacminde görülen kontrolsüz artış ve bankaların yönetimle ilgili operasyonel problemleri ve bunların yol açtığı aktif yapısındaki bozulmalardır. Aktifteki varlıkların teminat yapılarının sağlam olmaması ve kredibilitesi düşük varlıkların aktife alınması kurumun krizlere karşı dayanıklılığını neredeyse sıfıra kadar indirebilmekte ve bankalar çok kısa zaman içinde yıkıcı likidite krizlerine girebilmektedirler.

Katılım Bankaları kriz dönemi içinde geleneksel finans sektörüne oranla çok daha az etki altında kalmıştır. Özellikle 2008 ve sonrası yıllara bakıldığında faizsiz bankacılıktaki istikrar ve büyüme oranları katılım bankalarının çalışma prensiplerinin ve aktif yapılarının finansal krizlere daha dayanıklı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Katılım bankalarının geleneksel bankalara oranla çok daha gerçekçi ticari ilişkilere ve reel teminat yapılarına bağlı aktif yapısı, bankanın aktif yapısının bozulmasını geciktirmektedir. Ayrıca önemli bir kısmı faize duyarlı olan ve ne olursa olsun elde edilecek kardan alacağı pay ile yetineceğini beyan eden mudileri sebebiyle likidite krizlerine düşmesi ertelenebilmekte ve bankanın ani nakit ihtiyacı sistemik krizlerde sınırlı kalabilmektedir.

Ayrıca Katılım Bankacılığını mevcut küresel krizden uzak tutan beş önemli faktörün varlığından bahsedilmiştir.

·         Aşırı risk almaktan kaçınmak

·         Spekülasyondan uzak durmak

·         Belirsizlikten kaçınmak

·         Toksik varlıklara yatırımdan kaçınmak

·         Toksik varlık türevlerinden kaçınmak

 

Risk faktörü geleneksel bankacılık için olduğu gibi Katılım Bankacılığı içinde bir tehlike oluşturmaktadır. Çalışmada faiz oranı riski, kur riski, menkul kıymet riski, kredi riski, likidite riski, operasyon riski için katılım bankalarına ilişkin değerlendirme ayrı ayrı ele alınmış bu risklerin birçoğunda Katılım Bankalarının uyguladığı çalışma prensipleri sebebiyle daha az riske açık oldukları değerlendirmesine ulaşılmıştır.

İlgili Yayınlar ve Diğer

İlgili Yayın ve Diğer Projeler
AAFOI, 2004. Shari'ahstandards For Financial Institutions. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor ACUNER, Ş., 2006. Etkili Bir Risk Yönetim Sürecinin Aşamaları. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Issue 47, p. 2. ADAMU, A., 2010. Global Financial Crisis And Nigerian Stock Market Volatility. [Çevrimiçi] Available at: http://www.academia.edu/225068/GLOBAL_FINANCIAL_CRISIS_AND_NIGERIAN_STOCK_MARKET_VOLATILITY ADDAWE, S., 2012. What Are The İmpacts Of The Global Financial Crisis On Islamic Banking System And How Islamic Bank Spared From The Crisis?. basım yeri bilinmiyor:Aalto University School Of Economics. AHMED, H., 2009. Financial Crisis: Risks And Lessons For Islamic Finance. International Journal Of Islamic Finance, 1(1), pp. 7-32. AKÇAY, M., KAYAHAN, C. & YÜRÜKOĞLU, Ö., 2009. Türev Ürünler ve Risk Yönetimi Sözlüğü. İstanbul: Scala Yayıncılık. ALKİN, E. & SAVAŞ, A., 2002. A Modern Approach To Risk Management In Finacial İnternediaries. İstanbul: Filiz Kitabevi. ALTINTAŞ, H., 2004. Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Ekonomik Maliyetleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak, Issue 22, pp. 39-6. ALTINTAŞ, M., 2006. Bankacılık Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterlilipi 5411 Sayılı Bankacılık Kanun Basel I ve Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde. Ankara: Turhan Kitap Evi. ARISS, R. T., 2010. Competitive Conditions İn Islamic And Conventional Banking: A Global Perspective. Review Of Financial Economics. ASLAN, P. & DIŞKAYA, S., 2013. [Çevrimiçi] Available at: http://www.marmarakpss.com/sayfa/31/finansal-krizler [Erişildi: 28 12 2013]. BABUŞCU, Ş., 2005. Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi. Ankara: Akademia Consulting Traning. BEST, P., 1999. Implementing Value at Risk. basım yeri bilinmiyor:Financial Engineering. BULUT, Y. D. D. H. İ., ER, A. G. B., POLAT, D. A. & KÖKSAL, Y. D. D. B., 2009. Finansal Yenilik ve Açılımları İle Katılım Bankacılığı. 1. dü. İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği. CANDAN, H. & ÖZÜN, A., 2009. Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II. 2. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. CHONG, B. & LIU, M., 2009. Islamic Banking: Interest-Free Or İnterest-Based?. [Çevrimiçi] Available at: http://www.efmaefm.org/0efmameetings/efma%20annual%20meetings/2007-vienna/papers/0019.pdf COŞKUN, S. & BALATAN, Z., 2006. Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Analizi. İzmir: 12. İktisat Öğrencileri Kongresi. DELİCE, G., 2003. Finasal Krizler: Teorik ve Tarihsel Perspektif. KAYSERİ: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Deloitte, 2014. www.deloitte.com. [Çevrimiçi] Available at: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/kat%C4%B1l%C4%B1m_bankaciligi2014.pdf DEMİRCAN, A. R., tarih yok İslam ve Faiz Sömürüsü. [Çevrimiçi] Available at: http://www.alirizademircan.net/gorusler/detay.aspx?SectionID=iEoeRr%2BnHqzp7mNkChjxqA%3D%3D&ContentID=1fZ2vOvFNgCxZEfSWk6pCQ%3D%3D DÖNDÜREN, H., tarih yok İslam'da Faiz ve Günümüz Kredi Meseleleri. [Çevrimiçi] Available at: http://www.islamikariyer.com/konu/isl%C3%82m-da-faiz-ve-gunumuz-kredi-meseleleri.html ECONOMIST, T., 2008. Faith-Based Finance, The Whys And Wherefores Of Islamic Finance.. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor EĞİLMEZ, D., 2011. Küresel Finans Krizi. İstanbul: Remzi Kitabevi. EKEN, M., 2014. Bankalarda Risk Yönetimi Ve Türkiye Uygulaması. [Çevrimiçi] Available at: http://www.makalem.com/search/articledetails.asp7narticleid=4083 ERDİL ŞAHİN, B., 2012. Türkiye'de Dış Borç Sorunu ve Avrupa Borç Krizi'nin Etkileri. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), pp. 45-54. ERDOĞAN, B., 2006. Gelişmekte Olan Ülkelerde Finasal Krizler ve Finansal Kriz Modelleri. Kahramanmaraş: yazarı bilinmiyor GÖÇER, İ., MERCAN, M. & PEKER, O., 20013. Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi. İstanbul Üniversites İktisat Fakültesii Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 1.Issue 18. GÜNAL, M., 2001. Türk Bankacılık Sektörünün Sorunları ve Geleceği. ANKARA: yazarı bilinmiyor IFSB, 2010. Islamic Finance And Global Financial Stabilty. [Çevrimiçi] Available at: http://www.ifsb.org/docs/IFSB-IRTI-IDB2010.pdf IFSB, 2013. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2013. [Çevrimiçi] Available at: http://ifsb.org/docs/IFSB%20-%20IFSI%20Stability%20Report%202013%20(Final).pdf IIFM, tarih yok [Çevrimiçi] Available at: www.iifm.net IŞIKTAÇ, M. Ş., 2009. Bankacığın Tarihçesi. İSTANBUL: yazarı bilinmiyor KÖYLÜOĞLU, H. U., 2001. Risk Yönetimi! Zaman Geçirmeden Neden? Nasıl?. Active Bankacılık Ve Finans Dergisi, Issue 17, p. 1. OKTAYER, A., 2009. Türkiye'de Finasal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme. Akedemik İncelemeler, 4(1). ÖZSOY, İ., 2012. Fıkıh Doktorininde Para ve Faiz. Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri, pp. 75-132. ÖZTÜRK, N., 2011. Para Banka Kredi. basım yeri bilinmiyor:Ekin Yayın Dağıtım. ÖZTÜRK, Y. K., 2011. Finansal Serbestleşme: İlk Deneyimler ve Kriz. [Çevrimiçi] Available at: http://journals.manas.edu.kg/reforma/oldarchives/2011-1-49/2_1012-3922-1-PB.pdf ÖZULUCAN, A. & DERAN, A., 2009. Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankalaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamarı Açısından Karşılaştırılması. basım yeri bilinmiyor:Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ÖZULUCAN, A. & ÖZDEMİR, F., 2010. Katılım Bankacılığı. İSTANBUL: Türkmen Kitabevi. PARASIZ, İ., 2006. Para Banka ve Finansal Piyasalar Teori ve Politikalar. basım yeri bilinmiyor:Ezgi Kitabevi Yayınları. PIÇAK, Y., YILMAZ, D. & GİRAY, A., 2009. Küresel Ekonomik Sistemde Finansal Krizleri Önleme ve Yönetme Sorunsalı. Mevzuat Dergisi, Mayıs. POGHOSYAN, T. & HESSE, H., 2009. Oil Prices And Bank Profitability: Evidence From Major Oil Exporting Countries İn The Middle East And North Africa. [Çevrimiçi] Available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09220.pdf QORCHI, M. E., 2005. Islamic Finance Gears Up. [Çevrimiçi] Available at: http://www.imf.Org/External/Pubs/Ft/Fandd/2005/12/Qorchi.Htm SARNAT, M., 1999. Risk Management Regulation In Banking, Boston: Kluwer Academic Publishers. p. 8. SAYIM, F., 2013. A Different Banking Methods and the Developing in the Turkish Finance Market-Turkish Participation Banking For 2007-2012. Sarajevo, yazarı bilinmiyor, pp. 1-23. SAYIM, F., 2014. [Çevrimiçi] Available at: www.akademikfinans.com SAYIM, F., 2014. Katılım Bankacılığnda Risklerin Değerlendirilmesi [Röportaj] (OCAK 2014). SAYIM, F. & ER, S., 2009. Risk Kavramı ve Bankacılıkta Risk. Çatı, Issue 22, pp. 7-17. SERPAM, 2013. İslami Finans Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulam Merkezi. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor TEKER, D. L., 2006. Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi-Örnek Banka Uygulamalı, 1.Basım. İstanbul: Literatür Yayıncılık. TKBB, 2013. Türkiye Katılım Bankaları Birliği. [Çevrimiçi] Available at: http://tkbb.org.tr/genel-sunum.aspx?pageID=52 TOK, A., 2006. Türk Hukukunda Katılım Bankaları. İSTANBUL: yazarı bilinmiyor TURGUT, D., 2007. Türleri,Nedenleri ve Göstergeleriyle Finasal Krizler. Tühis İş Hukuku ve İktsat Dergisi, Şubat, 20(4-5), pp. 35-46. Türk Finans Sistemi Katılım Bankaları, 2012. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sunum. [Çevrimiçi] Available at: http://tkbb.org.tr/genel-sunum.aspx?pageID=52 [Erişildi: 30 Ocak 2014]. Türkiye Bankalar Birliği, 2014. Türkiye Bankalar Birliği. [Çevrimiçi] Available at: http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/mali-tablolar/71 [Erişildi: 30 Ocak 2014]. TÜRKMENOĞLU, R. E., 2007. Katılım Bankacılığı ve Türkiye'deki Finansal Yapı. KIRIKKALE: Prof.Dr. Ekrem YILDIZ. WEHINGER, 2009. The Turmoil And Financial Industry: Developments And Policy Responses. http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43293643.pdf dü. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor WILMARTH, A. E., 2009. The Dark Side Of Universial Banking: Conglomerates And The Origins Of The Subprime Financial Crisis. [Çevrimiçi] Available at: http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2156&context=faculty_publications YILDIRAN, M., 2011. Küresel Finans Krizi Sürecinde Farklı Finans Uygulamalarının Analizi: Konvansiyonel Ve Faizsiz Finans Sistemlerinin Karşılaştırması. Bütçe Dünyası Dergisi, 1(35), pp. 105-120.