Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Yazdır

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FATURALANMASI İÇİN YÖNETİM SÜREÇLERİ VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR-KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Görüntüleme Sayısı
: 51804 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Yıldırım TEMİR
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Yönetimi
Muhasebe
Varsa İlgili Araştırma/Proje
Özet

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FATURALANMASI İÇİN YÖNETİM SÜREÇLERİ VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR-KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Ferhat SAYIM*

Yıldırım TEMİR**

ÖZET

Bu çalışmada, sağlık harcamaları için kayıt altyapısını oluşturan hastane faturalama süreçleri, organizasyon yapısı açısından ele alınmıştır. Faturalandırma işlemleri gelir ve harcama denetimlerine de esas teşkil etmektedir. Hastanelerin ve döner sermaye paylarının yönetilmesinde en büyük kaynak, faturalama süreçleri sonunda elde edilen gelirden sağlanmaktadır. Faturalama süreçlerinin düzgün işleyişi onaylanan meblağ ve gelirin elde edilme süresi bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca yöneticilerin muhasebe ile ilgili konulara bazı durumlarda uzak kalmak istemeleri söz konusu olabilmektedir. Bu durum süreçlere yeterince dikkat ve özenin gösterildiği noktasında şüphe doğurabilmektedir.

Çalışmada kamu hastaneleri için faturalama süreçlerinde rol alan birimler SGK'ya hizmet verme usulleri, görevleri tabi oldukları mevzuat çerçevesinde incelenmektedir. Gelir Tahakkuk Birimi, Vezneler, Sağlık Kurumlarında Döner Sermaye Saymanlığı, Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılmasına ilişkin bazı ayrıntılar eklerde verilmektedir. Kamu hastanelerinin sunduğu hizmetlerin gelire dönüşmesinde son derece önemli bir yere sahip olan faturalama süreçlerinin sorunlarının olduğu görülmüş ve sayma usulü ile bu tespitler sıralanmıştır. Örnek hastane olarak seçilen kamu hastanesinde bu birimlerde yaşanan uygulama sorunları saha çalışması ile tespit edilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastaneleri, Faturalama, Saymanlık Birimleri, Hastane Yönetimi

 

MANAGEMENT PROCESSES FOR THE MEDICAL BILLING SERVICES AND EXPERIENCED PROBLEMS IN IMPLEMENTATION- EXAMPLE OF PUBLIC HOSPITAL

ABSTRACT

In this study, the hospital billing processes that make up the infrastructure of record for the health expenditures, are discussed in terms of organizational structure. Billing transactions are also based on poses to income and expenditure controls. The largest source is provided from the revenue at the end of their billing process for managing of hospitals and its special budget. functioning properly of billing processes are important for the approved amount and the time taken to income. In addition, the administrator may want to stay away from accounting-related issues, in some cases. This situation may shown in doubt for enough attention and care to the process.

In the study, public hospitals for billing role in the processes of the units, service to Ssi-making procedures, tasks, they are subject to the legislative framework, are examined. Some details are given in the annexes for Income Accruals Office, Cashiers,  Office of Medical Institution’s Special Budget, The Classification Issues of Public Hospitals.  Found that the problems of the billing process and the counting procedure and these observations are in order. These processes of the services offered by public hospitals to turn into income, which has an extremely important place. Example hospitals in selected public hospitals implementation problems experienced in these units was determined by field studies have tried to give solutions.

Key Words:Public Hospitals, Billing Services, Accounting Department, Hospital Management* Yrd.Doç.Dr., Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, f_sayim@hotmail.com

** Dr.Bşhkm Yrd., Yalova Devlet Hastanesi, yildirimtemir@gmail.com

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [9] Sonraki [2]