Tavsiye Et. Yazdır

Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları

Başlık
Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları
Yazar/lar
Harun KIRILMAZ
Selma Kılıç KIRILMAZ
Üniversite Yada Kurumlar
Sakarya Üniversitesi
Sağlık Bakanlığı
Dosyalar
Özet

Özet: İnsan davranışlarının temel ahlaki değerlere uygunluğu anlamında kullanılan etik; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, çevre, medya, hukuk, yönetim ve siyaset gibi çok geniş bir alanda farklı anlamlar yüklenen multidisipliner bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim insanları etik kavramına ortak bir tanım geliştirmekte zorlansa da, bu konuda ortaya çıkan gö- rüşlerin “bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemi” etrafında toplandığı görülmektedir. İnsan davranışlarının belirli değer, ilke ve standartlara bağlı olarak “doğru” olması gerektiği alanların başında sağlık gelmektedir. Sağlık etiği olarak genelleştirebileceğimiz kavram, bir sağ- lık profesyonelinin ilgili alanda araştırma yaparken veya mesleğini icra ederken genel olarak neleri yapması ve neleri yapmaması gerektiği konusuna ve belirli bir durumda karşılaştığı bir sorunu nasıl çözmesi gerektiği konusuna odaklanmaktadır. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler sağlık profesyonellerinin hizmet sunumu sırasında birtakım etik ikilemlerle karşılaşmaları- na yol açmakta ve bunun sonucunda etik problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu makalede sağlık profesyonellerinin hizmet sunumu sırasında karşılaştıkları etik ikilemlere ve etik problemlere çözüm getirebilmek adına ampirik etik uygulamaları hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede öncelikle etik ve sağlık etiği kavramları hakkında bilgi verilecek, daha sonra sağlık etiği modellerinin etik ikilemler üzerindeki etkisine değinilecek ve son olarak sağlık hizmetlerinin etik çerçevede sunumunda ampirik etik çalışmaların ve etik danış- manlık hizmetinin önemi vurgulanacaktır.

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!