Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Tavsiye Et. Yazdır

KAMU SAĞLIK KURUM BÜTÇELERİNDE KALİTE UYGULAMALARI İLE MEVZUAT AÇISINDAN TANITIM VE REKLÂM HARCAMALARI

Görüntüleme Sayısı
: 48268 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Sinan SARISOY
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Özet

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları1

                                                                                                                   Ferhat SAYIM*

                                                                                                                 Sinan SARISOY**

Özet

Tanıtım ve reklam harcamaları, rekabete dayalı üretim anlayışında kalite çalışmalarıyla paralel gitmektedir. Reklamın vatandaşları ve özellikle de hastaları bilgilendirme açısından önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak, çeşitli saiklerle sağlık hizmetlerinde reklam yasaklarının bulunması, mevcut ve alternatif sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi edinme koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu çalışmada, kalite yaklaşımlarında tanıtım ve reklam uygulamalarının muhtemel etkilerine yönelik analizlerin yanısıra sağlık kurumlarında tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin tartışmalar; bulunmakta ve hukuki düzenlemelere değinilmektedir. Ayrıca, kamu sağlık kurumlarında tanıtım ve reklam için ihdas edilecek bütçe kalemlerine yönelik değerlendirmeler ve bu kuruluşlarda gelişen tanıtım ve reklam harcaması ihtiyaçlarına yönelik tespitlerde bulunulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Tanıtım ve Reklam Harcamaları, Kalite Çalışmaları

 

Advertising and Promotion Expenditures in Terms of Quality Implementations in Budget of Public Health Care Foundations and Rules and Legislation

 

Abstract

The expenditures of promotion and advertisement are going parallel with quality management trainings in competitive sense of manufacturing. The role of advertisement is very important to inform to citizens and especially patients. On the other hand, prohibition of advertisement in health sector affects negatively health care services and information conditions.

In this study, we aim to mention a literature on the importance of advertisement in term of efficiency of public budget and to evaluate the advertising items in budget on advertisement expenditures. Furthermore, we also deal with juridical basis of advertising and promotion applications of health institutions. In addition, we evaluate to introduce a new item in budget of public health care foundations for advertisement and promotion expenditures.

 

Key Words:Health Care Foundations, Expenditures of Advertising and Promotion, Quality Implementations

 

JEL Classification Codes: H51, I18, M38128 Nisan-1 Mayıs 2010 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite” Kongresinde aynı isimle sunulan bildirinin güncellenmiş halidir.

* Yrd. Doç. Dr. Yalova Üniversitesi, İİBF, fsayim@yalova.edu.tr

** Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, ssarisoy@hotmail.com,   

Yayınlandığı Dergi
Sayfa Gezinti
Önceki [14] Sonraki [24]

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!