Warning: Creating default object from empty value in /home/hjtferha/public_html/plugins/flexicontent_fields/fcloadmodule/fcloadmodule.php on line 134

Yazdır

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİM YATIRIMLARI

Görüntüleme Sayısı
: 49562 Görüntüleme
İçerik Türü
Akademik Bildiri
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Mualla KÖK
İlgili Ders/Eğitimler
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetimi
Özet

 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YEREL YÖNETİM YATIRIMLARI

 
Özet
Sağlık hizmetlerinin bütçeden aldıkları toplam pay giderek artmaktadır. Bu artışlabirlikte ayrılan kaynakla elde edilen çıktıların ölçülmesi ve alternatif tahsis şekilleriönem kazanmaktadır. Sağlık hizmetleri çoğu zaman merkezi olarak planlanıp üretilsede buna alternatif arayışlar da sürmektedir. Toplum ihtiyaçları ve beklentileri giderekartmaktadır. Bu artış ve çeşitlenme giderek daha fazla hizmetin yerel yönetimlertarafından yerine getirilmesine yönelik bir akım oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleriise özellikle planlama noktasında daha merkeziyetçi bir yapıyı gerektirebilmektedir. Ancak hizmetlerin standartlarının bütün ülkede aynı anda yükseltilmesine çalışmak veçıktıları ölçmek zaman alabilecektir. Bu durum sistemde yeni modellerin oluşturulmasısürecini aksatabilecektir. Aynı zamanda kurumlar ve yöneticiler arasında rekabetinoluşmasını engelleyecek bir merkeziyetçi yapı ekonomik sistemle örtüşmeyecektir.Sağlık hizmetleri de giderek çeşitlenmektedir. Koruyucu ve tedavi edici sağlıkhizmetleri ayrımı da birçok alt tanımlama ile klase edilebilmektedir. Kanımızca buçeşitlilik içinde bir kısım hizmetlerin yerel yönetim ya da merkezi yönetim tarafındanverilebilmesine dair başlık tartışmaya değer bir konudur.Biz bu çalışma ile yerel yönetimlerin sağlık yatırımlarını ve sağlık hizmetleri içindekiyerini incelemekteyiz. Özellikle İstanbul’daki belediyeler olmak üzere birçokbelediyeden bilgi talep edilmiştir. Büyükşehir belediyesi ve iki ilçe belediyesindenalınan bilgiler bu çalışmada derlenmiştir.
 Anahtar Kelimeler:  Sağlık Sistemi, Sağlık Sektörü, Sağlık Ekonomisi, Yerel Yönetim, Bütçe
 
HEALTH SERVICES INVESTMENTS OF MUNICIPALITIES  
Abstract
The total funds of budget for health services are gradually increasing. Themeasurements of outputs and alternative appropriation forms are being importantby degrees. Health services are producing centrally, but the alternative modelssearching are continuing. The needs and expectations of society increase bydegrees. This situation and variety cause to a new approach about more localgovernment services and producing activity. The health services can need to centralmanagement especially for planning. Therefore simultaneously development onstandardizations and measurement of outputs can need to more time fairly. Thisdelay could disrupt the process of new models occurrence. Additionally, a centralmanagement could restrict the completion between organizations or administratorsand a central management couldn’t get along with economic system. Health services are being diversity gradually. The preventive and therapeutic health services couldclassify with a lot of subtitle. We are thinking, this subject is important about somehealth services can produce by central government or local government.We are studying the local government health investments and the position oflocal government on health services with this article. We communicated with alot of municipality especially in Istanbul. We wanted some information from thesemunicipalities. We classifed the obtained information’s under some title fromIstanbul Metropolitan Municipality and two local municipalities.
Key Words: Health System, Health Sector, Health Economy, Local Government,
Budget
Sayfa Gezinti
Önceki [25] Sonraki [13]