Tavsiye Et. Yazdır

Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması İçin Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği

Başlık
Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması İçin Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği
Yazar/lar
Ferhat SAYIM
Yıldırım TEMİR
Üniversite Yada Kurumlar
Yalova Ün.
Yalova Devlet Hastanesi
Kongre Sempozyuma Gönder
Özet

Sağlık Hizmetlerinin Faturalanması İçin Yönetim Süreçleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar-Kamu Hastanesi Örneği

Bu çalışmada, genel bütçe içerisindeki payı sürekli büyüyen sağlık harcamaları için kayıt altyapısını oluşturan hastane faturalama süreçleri organizasyon yapısı açısından ele alınmıştır. Faturalandırma işlemleri aynı zamanda gelir ve harcama denetimlerine de esas teşkil etmektedir. Hastanelerin ve döner sermaye paylarının yönetilmesinde de en büyük kaynak, faturalama süreçleri sonunda elde edilen gelir ile olmaktadır. Faturalama süreçlerinin düzgün işleyişi hem onaylanan meblağ bakımından, hem gelirin elde edilme süresi bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca yöneticilerin muhasebe ile ilgili konulara bazı durumlarda uzak kalmak istemeleri, bu süreçlere yeterince dikkat ve özenin gösterildiği noktasında şüphe doğurabilmektedir.

Çalışmada genel literatür taramasının yanısıra, kamu hastaneleri için faturlama süreçlerinde rol alan birimler -Gelir Tahakkuk Birimi, Vezneler, Sağlık Kurumlarında Döner Sermaye Saymanlığı, Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılması ve Hastanelerin SGK'ya hizmet verme usulleri , görevleri tabi oldukları mevzuat çerçevesinde incelenecektir. Ayrıca örnek hastane olarak seçilen kamu hastanesinde bu birimlerde yaşanan uygulama sorunları saha çalışması ile tespit edilerek belirlenecek ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.

Üçüncü bölümde elde edilen bulgular, bu çalışmanın ortaya konulma amacına hizmet etmesi açısından ayrı bir önem ifade etmektedir. Kamu hastanelerinin sunduğu hizmetlerin gelire dönüşmesinde son derece önemli bir yere sahip olan faturalama süreçlerinin sorunlarının olduğu görülmüş ve sayma usulü ile bu tespitler sıralanmıştır.

Çalışmanın şu açılardan hastane işletmeciliği ve literatüre katkı sunması beklenmektedir. Yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak sorunların öncelikle daha bütüncül olarak ortaya konabilmesi ve koordinasyon çalışmalarına katkı sunulması; Hastanelerin yaşamasını sağlayacak geliri elde edebilmeleri noktasında organizasyon açısından daha kolay yönetilebilir hale getirilmeleri, hastanelerin mali açıdan rutin giderlerini karşılarken kaliteli hizmet verebilir ve yatırım yapabilir hale gelmelerini  sağlayabilecek türde planlamaların önünün açılması, bütçlerin daha az sorunlu birimlerden gelen verilerle daha gerçekçi hazırlanabilmesi.  

Tanımlanmış Sayfalardaki İçeriklerin Sorumluluğu Sayfa Sahipleri Üzerindedir.!!!İçerik, Akademik Metin ve Araştırma Metinlerini Kaynak Göstermeden Kullanmayınız!!!